According to Exodus 14:24-25, who took off the Egyptians' chariot wheels?


The Lord

The LORD ... took off their chariot wheels. Exodus 14:25