Women

Surah 12: Women

  1. "The guile of you women ... is very great." 12:28